HomeBlogภาษา R เบื้องต้น

Course Description

ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่าสองล้านคนทั่วโลก ทำให้ R กลายเป็นภาษาสำหรับงานสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างรวดเร็ว ในทุกๆปีจำนวนผู้ใช้งานภาษา R เพิ่มขึ้นกว่า 40% และองค์กรจำนวนมากก็เริ่มนำมาใช้กันแพร่หลายมากขึ้น

ในบทเรียนภาษา R เบื้องต้นนี้ คุณจะได้ฝึกฝนการใช้งานภาษา R ขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงการใช้งาน factors, lists และ data frames อีกด้วย ความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเอง

บทเรียนนี้แปลมาจากคอร์ส Introduction to R โดย DataCamp